Poradenští pracovníci

Výchovná poradkyně

Mgr. Jana Čermáková

 • Profesní poradenství
 • Evidence dětí s vývojovými poruchami učení
 • Vedení adaptačních kurzů
 • Metodické vedení třídnických hodin

Kontakt
tel.: 493 815 002
e-mail: cermakova@zsvrchlabi.cz
Konzultace: dle dohody

Preventistka rizikových projevů chování u žáků

Mgr. Simona Grégrová

 • Koordinátor minimálního preventivního programu
 • Realizátor preventivního programu „Zdravá škola“
 • Krizová intervence
 • Poradenská činnost (šikana, zneužívání omamných a psychotropních látek…)

Kontakt
tel.: 493 815 002
email: gregrova@zsvrchlabi.cz
Konzultace: dle dohody

Školní speciální pedagog

Mgr. Jitka Loudová

 • Začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu
 • Pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zařazení do speciálně pedagogické péče, tvorba plánů pedagogické podpory
 • Konzultační, poradenská a intervenční práce v rámci školy
 • Zajištění metodické pomoci učitelům při vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi

Kontakt
tel.: 493 815 003
email: loudova@zsvrchlabi.cz
Konzultace: dle dohody