Projekty

Vrchlabí a Kowary – 8 škol společně

V následujících souborech si můžete prohlédnout informace o projektu Vrchlabí a Kowary – 8 škol společně.

Vrchlabí – Kowary – 01 (PDF)
Vrchlabí – Kowary – 02 (PDF)
Vrchlabí – Kowary – 03 (PDF)
Vrchlabí – Kowary – 04 (PDF)
Vrchlabí – Kowary – 05 (PDF)
Vrchlabí – Kowary – 06 (PDF)
Vrchlabí – Kowary – 07 (PDF)

Modernizace odborných učeben, venkovní zeleně a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Vrchlabí, škole současných i budoucích olympioniků

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Název projektu: Modernizace odborných učeben, venkovní zeleně a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Vrchlabí, škole současných i budoucích olympioniků

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004078

Termín realizace projektu : 29. 6. 2015 – 10. 6. 2020

Název programu: Integrovaný regionální operační program (výzva č. 46)

Tento projekt se zabývá modernizací 8 odborných učeben, 3 kabinetů a poradenské místnosti, v rámci níž budou tyto místnosti vybaveny novým nábytkem (lavice, katedry, židle, skříně, nástěnky) a budou zde pořízeny pomůcky, v místnostech budou opraveny podlahy a vymaluje se. Dále bude díky tomuto projektu zajištěn bezbariérový přístup do celé školy, tzn. do budovy, kanceláří, učeben i na toalety. Školní pozemek se díky úpravám v rámci projektu začne využívat pro praktické činnosti.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zajištění odpovídající a moderní infrastruktury pro vzdělávání žáků poskytované Základní školou Vrchlabí, v rámci níž budou zmodernizovány odborné učebny, kabinety pedagogů, školní pozemek upraven k praktické výuce a bude zajištěna bezbariérovost celé školy.

Specifické cíle projektu:

- Zajištění moderního a bezbariérového prostředí pro kvalitní výuku žáků

- Zajištění nového a tolik potřebného vybavení odborných učeben i kabinetů

- Umožnění využití moderních metod ve výuce s využitím nových pomůcek a ICT

- Podpora všestranného rozvoje žáků a jejich individuálních schopností

- Zajištění zázemí pro mimoškolní zájmové aktivity

- Navázání spolupráce s partnerskými školami v rámci Memoranda

- Zajištění moderních a normám odpovídajících výukových prostor pro žáky i pedagogy

- Efektivní využití jediného venkovního prostranství, kterým škola disponuje

Projekt „Modernizace odborných učeben, venkovní zeleně a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Vrchlabí, škole současných i budoucích olympioniků“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004078 je spolufinancován Evropskou unií.

Šablony II – Zlepšení kvality výuky na ZŠ Vrchlabí

eu-plakateu02368

Příjemce dotace: Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

Název projektu: Šablony II – Zlepšení kvality výuky na ZŠ Vrchlabí

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010312

Období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 2 374 809 Kč hradíme následující aktivity:

Základní škola

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost
 • Klub pro ZŠ – badatelský klub

Školní družina/Školní klub

 • Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Středisko volného času

 • Školní asistent – personální podpora ŠVC
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Mezinárodní podpora sportování dětí

Plakát Vrchlabí-Kowary

vrchlabi-kowary

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283
„Vrchlabí a Kowary podporují sportování dětí“
reg. č.: CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_008/0000781

Tento projekt je realizován ve spolupráci s městem Vrchlabí

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

spolecne-vzdelavani01

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

 • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
 • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
 • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti.

Motivační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech.

 

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

www.nidv.cz

spolecne-vzdelavani02

 

Zlepšení kvality výuky na ZŠ Vrchlabí

eu2016v

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

56-57

Cool pedagog

Název projektu: Vzájemným učením – cool pedagog 21. století
Zkrácený název: Cool pedagog
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.3.00/51.0007
Název příjemce: Univerzita Hradec Králové

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, formou především prakticky zaměřené výuky přímo na škole resp. v místě pracoviště cílové skupiny.

Web projektu: http://coolpedagog.usp-uhk.cz

Nejlepší česká škola

Jsme zapojeni do projektu „Nejlepší česká škola“ – www.nejlepsiceskaskola.cz. Velmi nás zaujaly cíle projektu „Nejlepší česká škola“, které nás zároveň motivují. Zapojením do projektu chceme širší veřejnosti i touto formou ukázat, co si mají představit pod pojmem zdravá škola se sportovními třídami. Je to pro nás další příležitost a možnost ukázat veřejnosti náš komplexní přístup nejen ke sportovně nadaným žákům, ale i ke každému jednotlivci. V roce 2012, kdy slavíme 150. výročí založení školy, tak mediální prezentací posílíme nejen image a dobré jméno školy, ale i našeho města Vrchlabí nacházející se na úbočí Krkonoš.