Zápis do 1. tříd

Předpokládaný termín vyhlášení výsledků zápisu do 1. tříd je 15.5.2020.

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/21

kritéria pro přijetí

Způsob a termín podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je možné učinit následujícími způsoby:

Elektronicky či poštou v době od 14.4. do 23.4. 2020 takto:

 1. do datové schránky školy – ID datové schránky je: 6rfmubz
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu nmiru@zsvrchlabi.cz
 3. prostřednictvím České pošty

Osobně takto:

4. osobní podání – 16.4.2020 v době od 14 do 18 hodin v hlavní budově školy

Ve všech případech lze žádost o přijetí vygenerovat pomocí aplikace ZápisyOnline na adrese https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsvrchlabi/KWE015_PrihlaskaZS.aspx. Podrobný návod je uveřejněn na webu školy www.zsvrchlabi.cz

Aby bylo dítě přijato, musí být splněna následující kritéria:

I. Připravenost dítěte na školní docházku.

 • Podání přihlášky se koná zpravidla bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, proto nebude školou ani orientačně posuzována u dítěte jeho přiměřená tělesná a duševní vyspělost. Zákonný zástupce může v době od 1.4. do 30.4. podat žádost o odklad – viz níže.

II. Datum narození.

1) Nástup v řádném termínu:

 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

2) Nástup po odkladu:

 • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu příslušného kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce i dítě, kterému byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

III. Prostorová kapacita školy (třídy)

V případě zapsání většího počtu dětí než je stávající prostorová kapacita školy – třídy (tj. otevření dvou prvních tříd v celkovém maximálním počtu 48 žáků), budou přednostně přijímány děti dle následujících kriterií:

 1. Děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
 2. Děti, které mají ke dni zápisu na naší škole sourozence.

V případě, že nerozhodnou tato kriteria, budou zbývající žáci, které přijmeme do uvedeného počtu, losováni.

Přijetí dítěte

Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (seznam bude vyvěšen ve vývěsce školy před hlavní budovou a na webu školy). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

Ve Vrchlabí dne 2.4.2020

Mgr. Petr Jindřich v.r.
ředitel školy

 Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1.    do datové schránky školy – ID datové schránky ZŠ Vrchlabí: 6rfmubz
2.    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3.    poštou,
4.    osobní podání

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.