Zápis do 1. tříd

Vzhledem k nastalé situaci bude zápis do 1. tříd proveden elektronickou formou v době od 14. do 23.4.2020. Na stránkách školy bude v tomto termínu odkaz na elektronický formulář, který vám vygeneruje žádost, kterou bude možné podepsat buď elektronicky a elektronicky odeslat nebo podepsat ručně a donést do školy osobně.

Veškeré další podrobnosti o procesu zápisu na naší škole se dozvíte ještě před zápisem.

V pokračování článku jsou důležité informace z § 37 zákona č. 500/2004 Sb.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1.    do datové schránky školy – ID datové schránky ZŠ Vrchlabí: 6rfmubz
2.    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3.    poštou,
4.    osobní podání

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
  • datum narození
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

  • jméno a příjmení tohoto zástupce
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.