Organizace výuky od 12.4.2021

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od pondělí 12.4.2021 vrací k prezenční výuce první stupeň rotačním způsobem. 

Druhý stupeň setrvává v režimu distanční výuky. 

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani jinak neprolínají). Příchod žáků do školy a do školní jídelny se bude organizovat tak, aby k potkávání jednotlivých tříd nedocházelo (viz níže – tabulky). 

1. stupeň

Týden od 12.4. (LICHÝ – podle třídní knihy): 

 • 1.B, 1.C, 2.B, 3.B, 5.A, 5.B prezenčně 
 • 1.A, 2.A, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B – distančně  

Týden od 19.4. (SUDÝ – podle třídní knihy): 

 •  1.B, 1.C, 2.B, 3.B, 5.A, 5.B – distančně 
 • 1.A, 2.A, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B – prezenčně 

2. stupeň 

 • Pokračuje v distanční výuce 

Tento režim bude pokračovat až do vyhlášení změny z MŠMT. 

Hygienická opatření

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost zakrývat dýchací cesty po celou dobu pobytu ve škole (respirátor, žáci minimálně chirurgickou roušku). Na ochranu dýchacích cest není možné použít látkovou roušku, a to ani s případnou kombinací se štítem nebo potvrzením lékaře. Nadále bude dbáno na zvýšená hygienická opatření. Nadále je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Ve třídách se bude často a intenzivně větrat. Prosíme rodiče, aby v souvislosti s výše uvedenými opatřeními děti do školy vybavili vhodným oblečením a ochrannými pomůckami. 

Družina

Školní družina pro první, druhé a třetí třídy bude probíhat odděleně po třídáchJednotlivé třídy se tedy nebudou mísit. Děti budou zůstávat ve svých učebnách, kam za nimi budou docházet paní vychovatelky. Pouze ranní družina bude v budově ŠD. 

 

Testování žáků 

Z rozhodnutí vlády je přítomnost žáků na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.  

Testování bude probíhat ve kmenových učebnách certifikovanými testy LEPU MEDICAL dvakrát týdně (vždy v pondělí a čtvrtek) na začátku vyučování za dohledu pedagogického pracovníka. Případně první den příchodu žáka do školy.  

Instruktážní video:  doporučujeme rodičům zhlédnout s dětmi předem.

Výjimky z testování

 1. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (viz níže). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 3. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Prokazatelné doložení: potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.

Návod k samotestování

 

Návazné postupy po testování

Zdůrazňujeme (viz příloha schematický přehled návazných postupů testování): 

 • Pondělí – pozitivně testovaný žák odchází domů, zbytek třídy pokračuje ve výuce 
 • Čtvrtek – pozitivní test alespoň jednoho žáka – domů odchází celá třída, čeká se na potvrzující výsledek PCR – testu pozitivně testovaného žáka 

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách (PDF) ke stažení

Organizace následného odchodu žáků po pozitivním výsledku testu: 

 • Učitel informuje rodiče a žák odchází ze školy (v doprovodu rodičů nebo samostatně – po předem předloženém potvrzení) 

V případě pozitivního antigenního testu je nutné se registrovat k PCR testu, zde naleznete návod, jak se na PCR test registrovat (ke stažení v PDF).

Potvrzení rodičů o převzetí odpovědnosti za své dítě při odchodu ze školy po provedeném  antigenním testování dítěte s pozitivním výsledkem (následující text musí mít dítě podepsaný, pokud chcete, aby mohlo dítě odcházet domů samostatně): 

Po ukončení testování bude moje dítě …………………………………., v případě pozitivního výsledku testu odcházet samostatně ze školy domů. Potvrzuji svým podpisem, že v této době přebírám za své dítě plnou právní odpovědnost.

…………………………………..
Podpis rodičů

Pro snížení rizika přenosu nákazy žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti s příznaky Covid – 19: 

 • Zvýšená teplota 
 • Suchý kašel 
 • Dušnost 
 • Zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) 
 • Ztráta čichu a chuti 
 • Bolest v krku 
 • Bolest svalů a kloubů 
 • Rýma / ucpaný nos 
 • Bolest hlavy

Organizace vstupu žáků do školy: 

Budova vločky: 1.A – 7.40, 1.B – 7.40, 1.C – 7.45 

Budova školní družiny: 2.A i 2.B – 7.40

Hlavní budova: 

Čas shromáždění a vstupu do školy s vyučujícím
Místo shromáždění třídy 
LICHÝ 
SUDÝ 

7:40 

Před průjezdem  5.A  —– 
Vchod I.st. (u sborovny I.st.)  5.B  3.C 
Vchod šatny (atrium)  3.B  3.A 

7:45 

Vchod I.st. (u sborovny I.st.)  —–  4.B 
Vchod šatny (atrium)  —–  4.A 

Školní jídelna: 

Oběd ve školní jídelně mají žáci automaticky přihlášen v době prezenční výuky, v době (týdnu) distanční výuky je automaticky žákům oběd odhlášen. Případné změny v objednávce obědů si řeší zákonní zástupci individuálně.  Děkujeme.  

JÍDELNA ŽÁKOVSKÁ
(přízemí)

LICHÝ TÝDEN 

SUDÝ TÝDEN

1.B – 11.30 1.A – 11.30
1.C – 11.30  2.A – 11.30 
2.B – 11.40  3.A -12.00 
3.B – 12.00  3.C – 12.00 
5.A – 12.25  4.A – 12.25 
5.B – 12.25  4.B – 12.25