Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. třídy proběhne elektronicky, a to v době od 14.4. do 23.4.2021
Žádost o přijetí si vygenerujete přes portál ZápisyOnline (kliknutím na baner nebo na odkaz – uvedeno níže)

Postup zápisu

 1. Přejděte na adresu online zápisu naší školy – uvedeno níže
 2. Vyplňte formulář zápisu, případně ve formuláři zaškrtněte žádost o odklad
 3. Po odeslání formuláře se Vám na potvrzovací stránce zobrazí odkaz na vygenerovaný PDF soubor – buď přihláška k zápisu nebo žádost o odklad – dle toho, co jste na webovém zápisu vyplnili. Tento text i s odkazem Vám přijde také do uvedeného emailu – pokud ho ve své schránce nenajdete, zkontrolujte i složku s nevyžádanou poštou, může se stát, že email bude Vaším poskytovatelem vyhodnocen jako SPAM. Součástí textu bude i vygenerované registrační číslo přihlášky.
 4. Kliknutím na odkaz si tento formulář otevřete a vyplníte zbývající údaje. Formulář si můžete uložit i na později. Pokud budete formulář do školy doručovat v listinné podobě, je nutné ho vytisknout a podepsat. Další možnosti doručení do školy jsou popsány níže.

Ve výjimečných případech (pokud nemáte potřebnou techniku) bude možné formulář vyplnit ve škole v učebně chemie (hl. budova přízemí vlevo) v den osobního podání – 15.4.2021 od 14 do 18 hodin.

Doručení formuláře do školy

Elektronicky či poštou v době od 14. do 23. 4. 2021 takto:

 1. do datové schránky školy – ID datové schránky je: 6rfmubz
 2. e-mailem na adresu nmiru@zsvrchlabi.cz (do 5 dnů pak osobně ve škole podepsat)
 3. vytištěný a podepsaný formulář prostřednictvím České pošty

Osobně takto:

4. osobní podání je možné dne 15.4.2021 v době od 14 do 18 hod. v uč. chemie v hlavní budově školy

Odkazy na online zápis:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsvrchlabi/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4547

Kritéria pro přijetí

Níže jsou uvedená kritéria pro zápis, můžete si je také stáhnout v PDF souboru.

I. Připravenost dítěte na školní docházku.

 • Podání přihlášky se koná zpravidla bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, proto nebude školou ani orientačně posuzována u dítěte jeho přiměřená tělesná a duševní vyspělost. Zákonný zástupce může v době od 1.4. do 30.4. podat žádost o odklad – viz níže.

II. Datum narození

Nástup v řádném termínu:

 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  1) Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  2) podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Nástup po odkladu:

 • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu příslušného kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce i dítě, kterému byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

III. Prostorová kapacita školy (třídy)

 • V případě zapsání většího počtu dětí než je stávající prostorová kapacita školy – třídy (tj. otevření dvou prvních tříd v celkovém maximálním počtu 44 žáků), budou přednostně přijímány děti dle následujících kriterií:
  1. Děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy, v případě cizince místem pobytu v příslušném spádovém obvodu
  2. Děti, které mají ke dni zápisu na naší škole sourozence.

V případě, že nerozhodnou tato kriteria, budou zbývající žáci, které přijmeme do uvedeného počtu, losováni.

Přijetí dítěte

Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (seznam bude vyvěšen ve vývěsce školy před hlavní budovou a na webu školy). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.