Zápis do 1. tříd

Dne 11.4.2019 od 14,00 do 18,00 proběhne na budově Bílá vločka zápis do 1. tříd naší školy. Podrobné informace se dozvíte po otevření článku.

zapis-2019

Informace k průběhu zápisu

1. popis formální části zápisu:

Základní potřebné informace o průběhu zápisu obdrží zákonní zástupci při prezentaci v místě zápisu.
Zákonný zástupce dítěte požádá u zápisu o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky podáním vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (tiskopis obdrží u zápisu); na základě podané žádosti bude zahájeno správní řízení ve věci rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.
Zákonným zástupcům bude v průběhu zápisu podána informace o možnosti odkladu povinné školní docházky s potřebnými podrobnostmi k podání žádosti o odklad.
Všechny potřebné informace k přijetí a odkladu obdrží zákonní zástupci v písemné podobě u zápisu.

2. popis motivační částí zápisu:
Se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s dítětem. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti (předčtenářské dovednosti, slovní zásoba, výslovnost, geometrické tvary, počet do 5, porovnání velikostí a množství, znalost zvířátek, ročních období, pohádky atd., rozpoznávání barev, poznávání písmen, kresba postavy, jemná motorika)

Zápis do 1. třídy 2019/20 – kritéria pro přijetí

Datum a místo konání:

čtvrtek   11. 4. 2019, od 14  do  18  hodin, Krkonošská 272 – Bílá vločka, 1. patro, učebny 1. stupně

U zápisu jsou zákonní zástupci povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

Aby bylo dítě přijato, musí být splněna následující kritéria:

I. Připravenost dítěte na školní docházku.

 • Přiměřenou tělesnou a duševní vyspělost dítěte orientačně posoudí zapisující učitelé na základě vlastního pozorování dítěte během zápisu a údajů získaných od rodičů (zákonných zástupců).

II. Datum narození.

 • Nástup v řádném termínu:
  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
  • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
   • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
   • podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Nástup po odkladu:
  • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu příslušného kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce i dítě, kterému byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

III. Prostorová kapacita školy (třídy)

 • V případě zapsání většího počtu dětí než je stávající prostorová kapacita školy – třídy (tj. otevření dvou prvních tříd v celkovém maximálním počtu 42 žáků), budou přednostně přijímány děti dle následujících kriterií:
 1. Děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
 2. Děti, které mají ke dni zápisu na naší škole sourozence.

V případě, že nerozhodnou tato kriteria, budou zbývající žáci, které přijmeme do uvedeného počtu, losováni.

 • IV. Přijetí dítěte

Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (seznam bude vyvěšen ve vývěsce školy před hlavní budovou a na webu školy). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

Ve Vrchlabí dne 8. 3. 2019

Mgr. Petr Jindřich v.r.
ředitel školy