Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Mgr. Jana Čermáková
Kontakt: tel.: 493 815 002, e-mail: cermakova@zsvrchlabi.cz, konzultace: dle dohody

 • Profesní poradenství
 • Evidence dětí s vývojovými poruchami učení
 • Vedení adaptačních kurzů
 • Metodické vedení třídnických hodin

Preventistka rizikových projevů chování u žáků

Mgr. Kateřina Jirasová

Kontakt: tel.: 493 815 002, e-mail: jirasova@zsvrchlabi.cz, konzultace: dle dohody

 • Koordinátor minimálního preventivního programu
 • Realizátor preventivního programu „Zdravá škola“
 • Krizová intervence
 • Poradenská činnost (šikana, zneužívání omamných a psychotropních látek…)

Školní speciální pedagog

Mgr. Jitka Loudová
Kontakt: tel.: 493 815 003, e-mail: loudova@zsvrchlabi.cz, konzultace: dle dohody

 • Začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu
 • Pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zařazení do speciálně pedagogické péče, tvorba plánů pedagogické podpory
 • Konzultační, poradenská a intervenční práce v rámci školy
 • Zajištění metodické pomoci učitelům při vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi