Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Mgr. Jana Čermáková
Kontakt: tel.: 493 815 002, e-mail: cermakova@zsvrchlabi.cz, konzultace: dle dohody

 • Profesní poradenství
 • Evidence dětí s vývojovými poruchami učení
 • Vedení adaptačních kurzů
 • Metodické vedení třídnických hodin

Preventistka rizikových projevů chování u žáků

Mgr. Kateřina Jirasová

Kontakt: tel.: 493 815 002, e-mail: jirasova@zsvrchlabi.cz, konzultace: dle dohody

 • Koordinátor minimálního preventivního programu
 • Realizátor preventivního programu „Zdravá škola“
 • Krizová intervence
 • Poradenská činnost (šikana, zneužívání omamných a psychotropních látek…)

Školní speciální pedagog

Mgr. Jitka Loudová
Kontakt: tel.: 493 815 003, e-mail: loudova@zsvrchlabi.cz, konzultace: dle dohody

 • Začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu
 • Pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zařazení do speciálně pedagogické péče, tvorba plánů pedagogické podpory
 • Konzultační, poradenská a intervenční práce v rámci školy
 • Zajištění metodické pomoci učitelům při vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi

Školní sociální pedagog

Mgr. Eliška Voděrková

Kontakt: tel.: 493 815 012 (Po – Pá: 6,45 – 7,30 a 13,00 – 15,00), e-mail: socialni.pedagog@zsvrchlabi.cz, konzultace: dle dohody

 • řešení velké absence žáků, předcházení záškoláctví
 • komplexní vyhodnocování rodinného prostředí ohrožených žáků
 • podpora vzdělávání žáků ze sociálně slabých rodin
 • poskytování základního poradenství a základních intervencí související se sociální problematikou
 • budování aktivní spolupráce zejména se službami sociální prevence a sociální péče a orgány sociálně-právní ochrany dětí

Školní psycholog

PhDr. et Mgr. Radka Kulhánková, Ph.D.

Kontakt: tel.: 493 815 012 (Čt, Pá: 8,00 – 16,00), e-mail: skolni.psycholog@zsvrchlabi.cz, konzultace: dle dohody

V rámci školního poradenského pracoviště mohou žáci, učitelé a rodiče využít služeb školní psycholožky. Školní psycholožka vykonává na škole činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační.
Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa.

Mezi konzultační, poradenské a intervenční práce patří:

 • Individuální práce se žáky
 • Péče o integrované žáky
 • Krizová intervence
 • Skupinová práce se žáky
 • Individuální konzultace a podpora pro učitele v oblasti vzdělávání a při práci se třídou
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • Upozornění: Forma individuální práce se žáky a rodiči je konzultační a poradenská. Psychoterapii na půdě školy neposkytujeme.