Projekty

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji

Šablony I - Zlepšení kvality výuky v ZŠ Vrchlabí nám. Míru

PROJEKT

Šablony I – Zlepšení kvality výuky v ZŠ Vrchlabí nám. Míru

byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem ve škole.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003224

 

Přírodní zahrady

Dovybavení a modernizace odborných učeben ZŠ Vrchlabí

Projekt „Dovybavení a modernizace odborných učeben ZŠ Vrchlabí“ je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016828

Hlavním cílem projektu je zajištění kvalitní a moderní vzdělávací infrastruktury pro vzdělávání žáků poskytované Základní školou Vrchlabí a s ní související podpora zájmu žáků o přírodovědné, technické obory se zapojením ICT. 

Projektový záměr počítá s dovybavením odborných učeben přírodních věd učebními výukovými pomůckami pro 1. a 2. stupeň, učebny dílen ICT vybavením (interaktivní tabule s dataprojektorem) a multifunkční učebny pro výuku pracovních činností v kombinaci s jazykovou učebnou nábytkem a ICT vybavením (stoly, židle, interaktivní tabule, dataprojektor), které budou sloužit pro vzdělávání žáků ZŠ Vrchlabí v klíčových kompetencích IROP (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, komunikace v cizích jazycích). Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Modernizované prostory budou přístupny všem skupinám osob, v souladu se současnými trendy v základním vzdělávání v návaznosti na platnou legislativu ČR. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Společně sportujeme a poznáváme

Základní škola, Vrchlabí, náměstí Míru 283

 „Společně sportujeme a poznáváme“

„Razem uprawiamy sport i zdobywamy nowe umiejętności”

 registrační číslo projektu:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_038/0003346

Aktivity projektu:

 1. Sjezdové lyžování – Skiareál Bubákov – 02.03.2023
 2. Lehkoatletické závody ve Vrchlabí – 05.05.2023
 3. „Pohár starosty“ soutěž týmů 4.-5. tříd ZŠ v lehké atletice – 26.05.2023
 4. Horský běh v Kowarech – 19.05.2023
 5. Výlet do Dinoparku Szklarska Poreba pro žáky 2.-3. tříd – 16.05.2023
 6. Branná výchova ve Vrchlabí – 16.05.2023

Realizace projektu: 01.01.2023 – 31.05.2023

Partner projektu: Gmina Miejska Kowary

Sport nás spojuje

Základní škola, Vrchlabí, náměstí Míru 283

 „Sport nás spojuje“

registrační číslo projektu:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003091

Aktivity projektu:

 1. Běžecké lyžování + biatlon – 10.03.2022
 2. Sjezdové lyžování – 10.03.2022
 3. Strečinková a rehabilitační cvičení pro učitele – říjen 2022 (čtyři setkání)
 4. Golf pro učitele a žáky – Golf Prosečné – květen 2022 (čtyři setkání)
 5. Orientační běh – Vrchlabí, Vejsplachy – 29.09.2022
 6. Atletické závody – Vrchlabí, Sportovní areál manželů Zátopkových – 04.10.2022
 7. Setkání učitelů v Kowarech – 24.10.2022
 8. Kowarska Wiosenna Piątka – 21.05.2022

Realizace projektu: 15.02.2022 – 31.12.2022

Partner projektu: Gmina Miejska Kowary

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
Program Interreg V-A Česká republika – Polsko

Modernizace a vybavení učebny přírodních věd a polytechniky včetně edukativního a odpočinkového prostoru

Projekt „Modernizace a vybavení učebny přírodních věd a polytechniky včetně edukativního a odpočinkového prostoru“ je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011998

Hlavním cílem projektu je zajištění kvalitní a moderní vzdělávací infrastruktury pro vzdělávání žáků poskytované ZŠ Vrchlabí v rámci zavedení tandemové výuky ve škole v kontextu na podporované klíčové kompetence IROP (přírodní vědy, podpora technických a řemeslných oborů).

Projekt řeší rekonstrukci odborné učebny na učebnu přírodních věd a polytechniky. Dále rekonstrukci prostor relaxačního centra jako multifunkčního prostoru pro formální a částečně zájmové vzdělávání žáků (edukativní a odpočinková zóna).

Výše uvedené prostory budou sloužit k podpoře výuky přírodovědných, environmentálních předmětů (přírodověda, prvouka, vlastivěda, přírodopis), technických a řemeslných oborů (pracovní činnosti 1. stupeň, polytechnické vzdělávání).

Specifické cíle projektu:

– zajištění moderního prostředí pro kvalitní výuku žáků,

– zajištění nového a nahrazení dožilého vybavení v učebně přírodních věd, edukativní zóně,

– umožnění využití moderních metod ve výuce s využitím nového vybavení (zavedení tandemové výuky ve škole ve vybraných předmětech),

– podpora všestranného rozvoje žáků a jejich individuálních schopností,

– podpora a rozvoj klíčových kompetencí – studium přírodních věd, technických a řemeslných oborů,

– zajištění edukativních prostor v kombinaci se zázemím pro mimoškolní zájmové aktivity žáků,

– navázání spolupráce s partnerskými školami (Smlouva o vzájemné spolupráci).

Dílčí výsledky projektu:

– stavební úpravy související s modernizací odborných učeben (edukativní zóna, učebna přírodních věd a polytechniky),

– dodávky základního vnitřního vybavení učeben – nábytkové vybavení učeben včetně pořízení učebních pomůcek.

Modernizované prostory budou přístupny všem skupinám osob, v souladu se současnými trendy v základním vzdělávání v návaznosti na platnou legislativu ČR. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Sport je naše společná radost

Vrchlabí a Kowary - napříč generacemi

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid19

Modernizace a vybavení učebny přírodopisu a učebny školních dílen ZŠ Vrchlabí

Projekt „Modernizace a vybavení učebny přírodopisu a učebny školních dílen ZŠ Vrchlabí“ je spolufinancován z Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu.

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011131 

Hlavním cílem projektu je zajištění kvalitní a moderní vzdělávací infrastruktury pro vzdělávání žáků poskytované ZŠ Vrchlabí. Projekt řeší kompletní modernizaci odborné učebny přírodopisu včetně kabinetu, tato modernizace obsahuje tedy i stavební úpravy učebny pro vestavbu nového interiéru a vybavení učeben.

V rámci stavebních prací se předpokládá rekonstrukce podlahy, nové rozvody vody, elektriky, vnitřní kanalizace, pořízení nových umyvadel, obkladů, dveří, nátěry a výmalba. Modernizován bude rovněž kabinet přírodopisu.

Dalším cílem projektu je dovybavení odborné učebny školních dílen (pořízeny budou pracovní stoly pro žáky a stoly pro přístroje včetně výukové tabule).

Modernizované odborné učebny zajistí zkvalitnění výuky, podpoří zájem žáků o přírodní, technické obory, v neposlední řadě dojde k rozvoji manuální zručnosti a dovednosti žáků a podpoře výuky při využití informačních a komunikačních technologií (ICT).

Modernizované prostory budou přístupny všem skupinám osob, v souladu se současnými trendy v základním vzdělávání v návaznosti na platnou legislativu ČR. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Zahrada s přírodními prvky

 

Název projektu: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Vrchlabí                                                            

Akceptační číslo: 1190700237

Příjemce podpory: Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava stávající zahrady základní školy na zahradu s prvky přírodní zahrady. Po úpravách bude zahrada poskytovat žákům praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Bude se jednat zejména o dendrofón a expozici dřeva, balanční chodník a alpinum. Součástí budou také pozorovací centra a expozice aromatických a léčivých rostlin.

Šablony III - zlepšení kvality výuky na ZŠ Vrchlabí

Vrchlabí a Kowary - 8 škol společně
Modernizace odborných učeben, venkovní zeleně a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Vrchlabí, škole současných i budoucích olympioniků
IROP_CZ_RO_B_C RGB

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004078

Termín realizace projektu : 29. 6. 2015 – 10. 6. 2020

Název programu: Integrovaný regionální operační program (výzva č. 46)

Tento projekt se zabývá modernizací 8 odborných učeben, 3 kabinetů a poradenské místnosti, v rámci níž budou tyto místnosti vybaveny novým nábytkem (lavice, katedry, židle, skříně, nástěnky) a budou zde pořízeny pomůcky, v místnostech budou opraveny podlahy a vymaluje se. Dále bude díky tomuto projektu zajištěn bezbariérový přístup do celé školy, tzn. do budovy, kanceláří, učeben i na toalety. Školní pozemek se díky úpravám v rámci projektu začne využívat pro praktické činnosti.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zajištění odpovídající a moderní infrastruktury pro vzdělávání žáků poskytované Základní školou Vrchlabí, v rámci níž budou zmodernizovány odborné učebny, kabinety pedagogů, školní pozemek upraven k praktické výuce a bude zajištěna bezbariérovost celé školy.

Specifické cíle projektu:

 • Zajištění moderního a bezbariérového prostředí pro kvalitní výuku žáků
 • Zajištění nového a tolik potřebného vybavení odborných učeben i kabinetů
 • Umožnění využití moderních metod ve výuce s využitím nových pomůcek a ICT
 • Podpora všestranného rozvoje žáků a jejich individuálních schopností
 • Zajištění zázemí pro mimoškolní zájmové aktivity
 • Navázání spolupráce s partnerskými školami v rámci Memoranda
 • Zajištění moderních a normám odpovídajících výukových prostor pro žáky i pedagogy
 • Efektivní využití jediného venkovního prostranství, kterým škola disponuje

Projekt „Modernizace odborných učeben, venkovní zeleně a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Vrchlabí, škole současných i budoucích olympioniků“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004078 je spolufinancován Evropskou unií.

Šablony II - Zlepšení kvality výuky na ZŠ Vrchlabí

eu-plakat

eu02368

Příjemce dotace: Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

Název projektu: Šablony II – Zlepšení kvality výuky na ZŠ Vrchlabí

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010312

Období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 2 374 809 Kč hradíme následující aktivity:

Základní škola

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost
 • Klub pro ZŠ – badatelský klub

Školní družina/Školní klub

 • Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Středisko volného času

 • Školní asistent – personální podpora ŠVC
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
Mezinárodní podpora sportování dětí

 

Plakát Vrchlabí-Kowary

vrchlabi-kowary

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283
„Vrchlabí a Kowary podporují sportování dětí“
reg. č.: CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_008/0000781

Tento projekt je realizován ve spolupráci s městem Vrchlabí

 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

 

spolecne-vzdelavani01

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi.

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

 • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
 • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
 • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti.

Motivační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech.

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

www.nidv.cz

spolecne-vzdelavani02

 

 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

56-57

Zlepšení kvality výuky na ZŠ Vrchlabí

 

eu2016v

 

Cool pedagog

Název projektu: Vzájemným učením – cool pedagog 21. století
Zkrácený název: Cool pedagog
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.3.00/51.0007
Název příjemce: Univerzita Hradec Králové

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, formou především prakticky zaměřené výuky přímo na škole resp. v místě pracoviště cílové skupiny.

Web projektu: http://coolpedagog.usp-uhk.cz

.

Nejlepší česká škola

Jsme zapojeni do projektu „Nejlepší česká škola“ – www.nejlepsiceskaskola.cz. Velmi nás zaujaly cíle projektu „Nejlepší česká škola“, které nás zároveň motivují.

Zapojením do projektu chceme širší veřejnosti i touto formou ukázat, co si mají představit pod pojmem zdravá škola se sportovními třídami. Je to pro nás další příležitost a možnost ukázat veřejnosti náš komplexní přístup nejen ke sportovně nadaným žákům, ale i ke každému jednotlivci. V roce 2012, kdy slavíme 150. výročí založení školy, tak mediální prezentací posílíme nejen image a dobré jméno školy, ale i našeho města Vrchlabí nacházející se na úbočí Krkonoš.