Řád školní jídelny

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

Vnitřní řád školní jídelny

Článek 1

Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je vydán na základě ustanovení § 30, odst. 1) zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Vnitřní řád vychází ze školního řádu a je jeho součástí.

Článek 2

Organizační pokyny

Výdejní doba obědů:

cizí strávníci od 11 : 00 do 13 : 00 hod
žáci a ostatní strávníci od 11 : 30 do 13 : 50 hod

Jídelna se uzavírá ve 14 hodin, z provozních důvodů může být upravena doba výdeje    obědů.

 1. Pokud je žák-strávník přihlášen ke stravování, jsou mu obědy každý měsíc přihlašovány automaticky včetně září na začátku školního roku. V době prázdnin, státních svátků a ředitelského volna jsou obědy odhlášeny. Při společných akcích celé školy či třídy odhlašuje obědy hromadně třídní učitel (neplatí pro sportovní soustředění). Neodebrané obědy propadají.
 2. Žáci přicházejí do jídelny šatnou. Zde si žáci odloží tašky a jiné školní pomůcky. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do prostoru školní jídelny, kde v umývárně před vstupem do jídelny provedou důkladnou očistu rukou. Po provedené očistě se žáci ve dvojstupu shromáždí před vstupem do jídelny.
 3. Žáci podle pokynů vyučujícího, který vykonává dozor, spořádaně vstupují do prostoru školní jídelny, kde se před odběrem jídla řadí do zástupu.
 4. Jídlo je vydáváno po označení čipu ve čtečce. V případě, že žák čip nemá či ho ztratil, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny.
 5. Žáci po vyzvednutí jídla zasedají k vyhrazeným stolům a dbají pokynů pedagogických pracovníků.
 6. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 7. Použité nádobí odnesou k určenému místu pro odběr použitého nádobí.
 8. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
 9. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školní jídelny či školy.
 10. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.
 11. Dojde-li např. k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucímu školní jídelny, který poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz vedení školy.
 12. Jakékoli změny trvalejšího charakteru (ukončení stravování, přestup na jinou školu, ukončení školní docházky apod.) je žák-strávník povinen nahlásit v kanceláři ŠJ a potvrdit svým podpisem, jinak mu neodebrané obědy budou naúčtovány.
 13. V jídelně se používá magnetický čip, který slouží k odběru oběda u výdejního okna či k objednání-výběru stravy u objednacího panelu. Neprojetí čipu čtečkou nelze považovat za odhlášení oběda.
 14. Pokud žák-strávník čip zapomene nebo ztratí, požádá před odběrem oběda v kanceláři školní jídelny o vydání dokladu pro převzetí oběda.
 15. V případě ztráty čipu je nutné zálohově zakoupit čip nový, aby nedošlo ke zneužití čipu odběrem stravy jiným žákem-strávníkem. Dojde-li k odběru oběda jiným žákem-strávníkem, skutečný majitel čipu nemá nárok na odebrání stravy. Najde-li se čip později, je možné ho opět překódovat a vystavený čip vrátit. Záloha vybraná za čip bude vrácena za podmínky, že čip bude nepoškozen, nepopsán a nepolepen.
 16. Možnost výběru stravy je ze dvou jídel. Jednička je přihlášena automaticky, dvojka se přihlašuje na další den či dny osobně pomocí objednávkového panelu ve školní jídelně.
 17. Odhlašování obědů se provádí den předem. V případě náhlého onemocnění dítěte lze odhlásit oběd na týž den telefonicky v době od 6 do 7 hod. Po 7 hodině již obědy odhlásit nelze. První den neplánované nepřítomnosti (nemoci apod.) se pro účely stravování považuje pro žáka za pobyt ve škole a oběd lze odnést v jídlonosiči. Další neodhlášené obědy v době nepřítomnosti je žák-strávník povinen uhradit. V případě odběru obědů v době nepřítomnosti ve škole uhradí žák-strávník plnou cenu oběda.
 18. Platit obědy lze pouze inkasním způsobem. Stravné bude strháváno na měsíc dopředu vždy 15. den v měsíci (tzn. i za měsíc září bude stravné strženo 15. srpna). V případě nejasností se obracejte okamžitě na vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky.  V případě neplacení obědů si jídelna vyhrazuje právo na změnu platební formy nebo úplné zrušení stravování ve školní jídelně dle rozhodnutí ředitele školy a vedoucí školní jídelny.
 19. Ceny oběda pro žáky jsou uvedeny v příloze tohoto řádu.
 20. Do školní jídelny mají přístup žáci, studenti a další osoby, jež mají na daný den objednaný oběd nebo jdou vyřizovat stravování s vedoucí školní jídelny.
 21. Dotazy, přání či stížností vyřizuje vedoucí školní jídelny osobně nebo na telefonu číslo 439 815 010. Nejasnosti v případě plateb stravného z účtu je třeba vyřizovat neprodleně, aby nedocházelo k nedorozumění a špatnému účtování.
 22. Přeplatky se převádí automaticky na následující školní rok. Po ukončení stravování je každý strávník povinen nejpozději do jednoho měsíce účet zrušit a přeplatek si v kanceláři po předběžné dohodě vyzvednout v hotovosti nebo požádat o převedení na bankovní účet. Nevyzvednuté zůstatky na účtech strávníků podléhají ustanovení §100 a §101 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění. ŠJ si tyto přeplatky po uplynutí zákonné lhůty tří let zúčtuje do tržeb.

Článek 3

Práva a povinnosti žáků-strávníků

Všichni žáci-strávníci jsou povinni řídit se tímto vnitřním řádem, školním řádem a plnit pokyny pedagogických pracovníků a pracovníků školní jídelny.

Žák základní školy má právo stravovat se ve školní jídelně. Toto právo je spojeno i s určitými výše uvedenými povinnostmi, v důsledku jejichž neplnění může být toto právo omezeno nebo odepřeno. Pokud žák výše uvedené povinnosti bude závažným způsobem porušovat, může ho postihnout sankce v podobě výchovného opatření včetně  podmíněného nebo “úplného” vyloučení ze školního stravování.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.

Ve Vrchlabí 31. 12. 2011

Mgr. Petr Jindřich
ředitel školy

PŘÍLOHA – ceny oběda pro žáky:

7 – 10let 25,00 Kč plná cena oběda 57,00 Kč
11 – 14let 28,00 Kč plná cena oběda 60,00 Kč
15 a více let 29,00 Kč plná cena oběda 61,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (tj. od 1.9. – 31.8), ve kterém dosahují uvedeného věku (vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování).