Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Uvnitř článku naleznete veškeré důležité informace týkající se přijímacího řízení na SŠ – ukázkové testy k jednotným přijímacím zkouškám, seznam škol zapojených do jednotných přijímacích zkoušek a způsob vyplnění přihlášek.

Ukázky testů jednotných přijímacích zkoušek

Odkazy vedou na stránku CERMAT (http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html), kde jsou i další podrobné informace k přijímacímu řízení

Český jazyk a literatura – 5. ročník

Matematika – 5. ročník

Český jazyk a literatura – 9. ročník

Matematika – 9. ročník

Seznam škol zapojených do jednotných přijímacích zkoušek

Odkazy vedou na stránku CERMAT (http://www.cermat.cz/seznam-prihlasenych-skol-pilotni-overovani-2015-1404035035.html)

Školy z Královéhradeckého kraje

Školy z celé ČR

Pozn.: školy z Libereckého kraje nejsou zapojeny do jednotných přijímacích zkoušek

Otázky a odpovědi k vyplnění přihlášek

Převzato ze stránek MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore)

I.  Obecné informace  

(1)         Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit?

Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního kola na dvě střední školy (dva obory vzdělání).

(2)         Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?

Formulář přihlášky mi může poskytnout střední škola, popř. základní škola. V elektronické podobě si mohu přihlášku zdarma stáhnout na webu MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-pilotniho-overovani-organizace-prijimaciho-rizeni a  http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Tyto formuláře s uvedením dvou škol, na které se žák hlásí, nahrazují předešlé formuláře umožňující podat jednu přihlášku na jednu školu. Předešlé formuláře nelze použít z důvodu potřeby zasílání výsledků jednotných testů oběma školám, pokud se účastní pokusného ověřování nového způsobu přijímacího řízení.

(3)         Jak vyplnit přihlášku v tomto školním roce?

Pro školní rok 2014/15 se vyplňuje přihláška v rozsahu uvedeném na nově stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk). Přihlášku je možné vyplnit elektronicky.

Nově se na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

(4)         Jak vyplním kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce?

V uvedené kolonce se uvádí termíny „školní“ přijímací zkoušky, která je stanovena ředitelem školy (pokud ji škola z rozhodnutí ředitele školy koná podle § 60 odst. 2 školského zákona a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách), jak je uvedeno i v poznámce 3b na přihlášce. Tato kolonka není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání jednotných testů ve vyhlášení pilotního ověřování (je pevně dán).

(5)         Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné?

Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

(6)         Kdy je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?

Do tiskopisu přihlášky pro daný obor vzdělání se lékařský posudek doplňuje (jako dosud) jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. (Zpravidla se např. nepožaduje pro obor Gymnázium, s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou.)

 

(7)         Musí být přiložen lékařský posudek na samostatném tiskopisu, nebo stačí jeho zapsání v přihlášce?

Zpravidla stačí vyplnění jen v přihlášce. Pokud je posudkový závěr obsáhlejší, lze jej uvést v příloze přihlášky. Pokud se uchazeč hlásí v rámci jedné přihlášky k přijetí ve dvou různých oborech vzdělání (např. Obchodní akademie a Zdravotnický asistent), může lékařský posudek (posudkový závěr) obsahovat takové hodnocení zdravotní způsobilosti uchazeče, které zohlední jeho předpoklady pro každý z obou oborů vzdělání. K přihlášce pro dotčený obor vzdělání lze i v dalších kolech přijímacího řízení přiložit ověřenou kopii posudku, který vyjadřuje způsobilost vzdělávat se (nemusí být vystaven znovu).

(8)         Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?

Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Přihlášku lze okopírovat (v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout). Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení). Po (případném) doplnění lékařského posudku zašle uchazeč přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení.

Přihláška musí být odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nebo uchazečem (podle § 60 odst. 5 školského zákona) do 15. března 2015 (podle § 60b odst. 1 školského zákona) středním školám, kam se uchazeč hlásí.

(9)         Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na niž se přihláška podává.

 

II. Postup při přijímání v oborech vzdělání, kde se konají jednotné testy

(10)    Koho se týká přijímací řízení do středních škol s jednotnými testy?

Jednotné testy v rámci prvního kola přijímacího řízení budou konat uchazeči do středních škol, které se přihlásily k pilotnímu ověřování v oborech vzdělání v denní formě vzdělávání:
– obor vzdělání Gymnázium,
– obory kategorie „M“ (tzv. maturitní obory SOŠ), s výjimkou oborů skupiny 82 Umění a užité    umění,
– obory kategorie „L0“ (maturitní obory, kde je součástí vzdělávání odborný výcvik), s výjimkou    oborů skupiny 82 Umění a užité umění.

Jednotné testy se tedy netýkají oborů vzdělání s talentovou zkouškou, nástavbového studia, zkráceného studia a forem večerního, dálkového, distančního a kombinovaného vzdělávání ve všech oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

Možnost přihlásit se do pilotního ověřování mají střední školy bez ohledu na zřizovatele.

(11)    Kde zjistím, zda škola, do které se hlásím, je zapojena do pilotního ověřování přijímacího řízení s jednotnými testy?

Seznam středních škol, kde se budou konat jednotné testy, je k dispozici na jednotlivých krajských úřadech, neboť pilotní ověřování se koná ve středních školách, které se k němu prostřednictvím krajského úřadu přihlásí do 15. října 2014.

Centrální databázi středních škol (všech zřizovatelů), v nichž se konají jednotné testy, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) v listopadu 2014 na http://www.cermat.cz/.

Ředitel střední školy, která se přihlásila do pilotního ověřování, uvádí tuto skutečnost při vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok; tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna 2015.

(12)    Bude ze seznamu škol přihlášených do pilotního ověřování zřejmé, ve kterých oborech vzdělání se jednotný test koná?

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování bude obsahovat přehled oborů vzdělání, ve kterých se bude jednotný test konat. Tím bude také zřejmé, zda škola využije jednotné testy ve všech oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, které vyučuje, nebo jen v některých. Škola nemusí do pilotního ověřování přihlásit všechny „své“ obory vzdělání s maturitní zkouškou, které vyučuje.

(13)    Kdy a kde se konají jednotné testy?

Jednotné testy koná v řádném termínu uchazeč ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako první. V případě, že škola v prvním pořadí není do pilotního ověřování přihlášena, koná uchazeč jednotné testy ve stejném termínu ve škole uvedené v druhém pořadí.

Jednotné testy se uskuteční v jednom řádném termínu testů, a to odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a pro uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a v jednom náhradním termínu testů společném pro všechny obory vzdělání – viz tabulka:

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

15. 4. 2015

14. 5. 2015

Šestileté a osmileté

16. 4. 2015

14. 5. 2015

Tyto termíny testů uvedené ve vyhlášení pilotního ověřování nelze zaměňovat s termíny přijímacích zkoušek konaných podle § 60 odst. 2 školského zákona a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, nebo s náhradním termínem přijímací zkoušky podle § 60 odst. 11 školského zákona.

(14)    Je možné, že se uchazeč o přijetí do konkrétní, jím zvolené školy bude muset dostavit na přijímací zkoušku ve dvou různých dnech?

Ano. Taková situace může v tomto školním roce nastat v případě, že vedle výsledku jednotného testu bude v kritériích přijímacího řízení vyhlašovaných školou (do konce ledna) hodnocen i výsledek „školní“ přijímací zkoušky (např. test studijních předpokladů), kterou ředitel školy může stanovit podle § 60 odst. 2 a odst. 13 písm. c) školského zákona.

(15)    Co bude obsahem jednotných testů?

Zkouška se skládá ze dvou testů, a to pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace (dále jen „ČJL“ a „M“), v rozsahu stanoveném v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (podle § 60 odst. 2 školského zákona). Testy mají prověřit podstatné dovednosti a vědomosti uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

(16)    Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění?

Ředitelé škol mohou rozhodnout na základě doporučení školského poradenského zařízení zejména o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování jednotných testů.

(17)    Je výsledek jednotných testů jediným kritériem, na jehož základě budu přijat?

Ne, jednotný test nemůže být jediným kritériem, na jehož základě stanoví ředitel školy pořadí uchazečů pro přijetí.  Součástí kritérií přijímacího řízení musí být i nadále hodnocení uchazečů podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Navíc může být v souladu s § 60 odst. 13 školského zákona podle požadavků určených ředitelem střední školy součástí přijímacího řízení také „školní“ přijímací zkouška nebo jiné ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů. Jednotné testy z ČJL a M doplňují kritéria přijímání ve školách, které se pilotního ověřování účastní.

(18)    Co když např.  ze zdravotních důvodů nebudu moci konat jednotný test v řádném termínu testů?

Náhradní termín testů pro první kolo přijímacího s využitím jednotných testů CZVV je stanoven na 14. května 2015.               
Ředitel školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána. Pro takového uchazeče ponechá ředitel školy místo v rámci prvního kola přijímacího řízení. CZVV školám, které konaly jednotné testy v řádném termínu, zašle elektronicky zadání náhradních testů pro srovnatelné hodnocení omluvených uchazečů.

(19)         Budou mít uchazeči předem možnost se na jednotné testy připravit?

V testech bude prověřována znalost obsahu vzdělávání z ČJL a M v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Všem žákům 5., 7. i 9. tříd budou k datu 31. 1. 2015 k dispozici ilustrační testy z obou předmětů, takže si budou moci v předstihu prověřit, jak jsou na ně připraveni.

(20)         Jak se bude hodnocení z jednotných testů podílet na mém celkovém hodnocení?

V rámci pilotního ověřování je ponechána pravomoc řediteli školy, aby stanovil v rámci vyhlašovaných kritérií přijímacího řízení (do 31. ledna) podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče. Ředitelům středních škol se ponechává možnost stanovit v rámci vyhlašovaných kritérií podle § 60 odst. 3 školského zákona nejen podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče, ale může určit i hranici úspěšnosti každého z jednotných testů (ČJL a M) pro přijímací řízení. S ohledem na to, že jde o test, jehož účelem je uchazeče rozřadit podle úspěšnosti v samotném testu (a stanovit s přihlédnutím k dalším kritériím celkové pořadí), může být hranice úspěšnosti v testech stanovena s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti jednotného testu stanovené CZVV po vykonání testů. Ředitel může jako kritérium zvolit spíše vážený podíl pořadí uchazeče v testu než určit přímo mezní hranici úspěšnosti. To neodporuje současnému znění § 60 školského zákona, pokud tuto okolnost ředitel uvede ve vyhlašovaných kritériích.

(21)    Kde a kdy budu konat jednotný test, pokud se škola, kterou jsem v přihlášce uvedl na prvním místě, pilotního ověřování neúčastní?

V tomto případě uchazeč koná jednotný test ve škole, kterou uvedl ve své přihlášce na druhém místě, v řádném termínu testů, tj. 15. dubna 2015 v případě čtyřletých oborů vzdělání, nebo 16. dubna 2015 v případě šesti- a osmiletých gymnázií.

(22)    Dokdy musím odevzdat zápisový lístek?

Uchazeči počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku škole, která přijala uchazeče v prvním kole přijímacího řízení, dnem 22. dubna, popř. později dnem vyhlášení výsledků ředitelem školy (zveřejněním seznamu přijatých uchazečů). Konec lhůty (+ 10 pracovních dní) pro odevzdání zápisového lístku vychází tedy – v případě vyhlášení výsledků 22. dubna – na 7. května 2015, popř. na dny následující, v závislosti na vyhlášení výsledků. Také v případě konání jednotného testu v náhradním termínu testů 14. května 2015 bude uchazeč uplatňovat zápisový lístek ve lhůtě 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.

Výše uvedené lhůty pro odevzdání zápisového lístku umožňují uchazeči, aby se v případě přijetí na různé obory vzdělání mohl bez časové tísně rozhodnout pro konečnou volbu, a potvrdil tak případně přijetí i v oborech vzdělání, kde se nekoná přijímací zkouška.

(23)    Bude výsledek jednotných testů součástí hodnocení i v dalších kolech přijímacího řízení?

Je na řediteli školy, zda rozhodne, že výsledek jednotných testů bude součástí hodnocení v dalších kolech přijímacího řízení. Pokud tak rozhodne, uvede tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro následující kolo přijímacího řízení.

(24)    Mohu se proti výsledku jednotného testu odvolat?

Odvolání proti výsledku přijímacího řízení zůstává zachováno ve stejné podobě jako dosud. To znamená, že se uchazeč může odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí/přijetí jako celku; v odvolání je třeba uvést důvody, proč uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím. Uchazeč podává odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím školy, která rozhodnutí vystavila.

 

III.   Postup při přijímání v oborech vzdělání, kde se nekonají jednotné testy a v dalších kolech přijímacího řízení

Přijímací řízení s jednotnými testy se ve školním roce 2014/15 netýká jednak středních škol (a oborů vzdělání), které nejsou do pilotního ověřování přihlášeny, jednak oborů vzdělání s talentovou zkouškou (skupina oborů vzdělání 82 Umění a užité umění a  obor Gymnázium se sportovní přípravou), oborů vzdělání nástavbového studia a zkráceného studia (§ 62, § 63, § 83 až 85 školského zákona) a přijímání do jiné než denní formy vzdělávání (§ 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona).

(25)    Bude existovat nová přihláška k přijímacímu řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou?

Ano. V přihlášce pro přijetí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk) se uvádí nově obě školy obdobně jako u oborů bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení.
U oborů s talentovou zkouškou zůstává zachováno právo podat přihlášku až na 2 školy (do konce listopadu 2014) a možnost podat dále až 2 přihlášky na ostatní obory vzdělání.

(26)    Budou se uvádět dvě školy v přihlášce podávané na jinou než denní formu vzdělávání?

Ne. V přihlášce pro přijetí na jinou než denní formu vzdělávání (zelený podtisk) se uvádí jako dosud jen jedna škola. Zůstává možnost podat přihlášku až na 2 školy v prvním kole přijímacího řízení.

(27)    Budou se uvádět dvě školy v přihlášce podávané pro nástavbové studium?

Ne. V přihlášce podávané pro nástavbové studium (hnědý podtisk) se uvádí jen jedna škola pro všechny formy vzdělávání. Zůstává možnost podat přihlášku až na 2 školy v prvním kole přijímacího řízení.

(28)    Dokdy se odevzdává zápisový lístek ve škole, která se do pilotního ověřování nepřihlásí?

U škol (oborů vzdělání), které se pilotního ověřování neúčastní (a v dalších kolech přijímacího řízení), zůstává zachován termín pro odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí podle § 60a odst. 6 školského zákona (nejdříve dne 22. dubna 2015). Tato doba pro odevzdání zápisového lístku umožňuje uchazeči v případě přijetí se rozhodnout, ve které škole se bude vzdělávat.