Vrchlabská základní škola slaví 150. výročí založení

Úctyhodné výročí slaví Základní škola Vrchlabí na náměstí Míru. Výuka zde začala před 150 lety a škola svoji dlouhou tradici úročí v podobě nadstandardních podmínek pro své žáky. Vedle vzdělávacího programu či sportovních tříd, ze kterých vzešla řada reprezentantů, se škola zapojuje do řady projektů souvisejících se zdravým životním stylem. Tato skutečnost je známa i expertům z oblasti školství na úrovni kraje, kteří přijali pozvání k účasti na jednání u kulatého stolu při příležitosti oslav 150 let od založení školy. Více podrobností uvnitř článku…

V pátek 10. února 2012 se na ZŠ Vrchlabí, nám. Míru u jednoho stolu sešli:

Mgr. Dagmar Anschlágová – krajská školská koordinátora prevence – zástupce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,  Mgr. Růžena Jirásková – zodpovídá za zdravotní politiku při Krajské hygienické stanici, Mgr. Jiří Maléř – konzultant projektu Minimalizace šikany, Mgr. Zuzana Šmídová – vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny v Trutnově, Bc. Jaroslava Košinová – zástupce OSPOD pro oblast Vrchlabsko, Ing. Hana Nejedlá – zástupce rodičů, Eva Mikšíková –  odbor školství a kultury MÚ Vrchlabí, PhDr. Michal Vávra – místostarosta Vrchlabí a Ing. Jan Sobotka – starosta Vrchlabí. Školu zastupoval ředitel Mgr. Petr Jindřich, Mgr. Iveta Boháčová – zástupkyně ředitele, Mgr. Simona Erbanová – metodička prevence a Mgr. Tomáš Kulhánek – učitel tělocviku a hlavní trenér.

Po úvodním představení zahájil program Mgr. Marek Kopecký výletem do historie. V roce 1862 – tedy před 150 lety – byla postavena tzv. hlavní budova školy s pěti třídami. Dnešní hlavní budova byla vybudována v novorenesančním stylu až roku 1876 péčí vrchlabské spořitelny.

Po té prezentovala školu Mgr. Iveta Boháčová. Krátce zmínila Školní vzdělávací program s názvem Zdravá škola se sportovními třídami a představila některé akce organizované školou: adaptační kurzy pro žáky 6. tříd, třídnické hodiny, branná cvičení se skupinami žáků od 1. do 9. ročníku, společně nastudované školní muzikály, společná vánoční vystoupení a charitativní velikonoční jarmark, Slavnost duchů, pořádání sportovních soutěží i pro okolní školy, patronát deváťáků nad prvňáčky, slavnostní společné zahájení a zakončení školního roku, dny zdraví a závěrečné zkoušky. Uvedla, že škola se může pochlubit kvalitním pedagogickým sborem, jehož členové se neustále vzdělávají prostřednictvím specializovaných kurzů a z jejichž odbornosti, obětavé a trpělivé práce škola získává dobrou pověst. Za pozitivní posun správným směrem zmínila jako příklad účast všech učitelů v projektu Minimalizace šikany.

Ve výčtu aktivit školy pokračovala Mgr. Simona Erbanová, která představila preventivní program školy, činnost výchovné a preventivní komise a přínos školní psycholožky.

Mgr. Tomáš Kulhánek následně vyzdvihl sportovní úspěchy žáků školy. Mezi jinými zdůraznil výsledky na posledních hrách – Olympiády dětí a mládeže, odkud žáci minulý týden přivezli 5 medailí.

Následně se účastníci tohoto slavnostního semináře přesunuli do malé tělocvičny, kde si společně s 30 žáky pod vedením pana ředitele školy „zabubnovali“. Mgr. Jindřich předvedl v praxi Drum Circle – jednu z moderních metod, zaměřenou na stmelování kolektivu, sociální začleňování a prevenci negativních jevů.

Poté dostali slovo hosté, kteří shrnuli víceleté zkušenosti s vrchlabskou školou a přidali i své zhodnocení. Mezi největší pozitiva školy byly řazeny nejen sportovní úspěchy žáků, ale i práce s třídními kolektivy, budování pozitivních vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli. Naše škola byla charakterizována jako škola soběstačná a samostatná, která díky vyškolenému pedagogickému sboru dokáže řešit převážnou většinu výchovných problémů. Krajským úřadem jsme byli vyzváni, abychom představili naši školu jako „školu s příkladem dobré praxe“. Závěrem se ujal slova starosta města Vrchlabí Ing. Jan Sobotka, který mluvil především o záměru zlepšit i vnější prostředí školy a zmínil vizi „vytvoření školního uceleného komplexu“.

Na samý závěr setkání připravila paní Šlechtová, vedoucí školní jídelny, slavnostní občerstvení, které lahodilo oku i chuti a skvěle zakončilo velmi příjemné dopoledne.

Mgr. Iveta Boháčová
zást. ředitele ZŠ, Vrchlabí, nám. Míru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.