Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu pro členy školských rad vydaného Městem Vrchlabí

vyhlašuji volby do Školské rady při ZŠ Vrchlabí, nám. Míru 283.

Volby se budou konat v úterý 27. 4. 2021 a ve středu 28. 4. 2021 vždy od 15  do 17 hodin v budově školy, v učebně chemie v přízemí .

Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič. Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Návrh(lze použít tiskopis uvedený dole pod čarou) lze podat kterémukoli členu volební komise či v kanceláři školy nejdéle do 26. dubna 2021 do 12 hodin.

Pro volby je jmenována komise: Mgr. Dana Horníčková, Mgr. Jitka Loudová, Tereza Fohlerová

Ve Vrchlabí dne 22. 3. 2021

Mgr. Petr Jindřich  v.r.
ředitel ZŠ

Pro objasnění některých podrobností připojuji výpis z důležitých informací:

  • Funkční období členů školské rady je tři roky
  • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy
  • Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí především školským zákonem
  • Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
  • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
  • Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič. Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou – viz tiskopis pod čarou.
  • Členství ve školské radě vzniká dnem zahájení funkčního období, pro které byl dotyčný kandidát zvolen. Člen školské rady se může vzdát svého členství písemným oznámením doručeným řediteli školy, který neprodleně informuje svého zřizovatele.