Zápis do 1. tříd

ZŠ Vrchlabí, nám. Míru 283 – Zdravá škola se sportovními třídami zve děti a jejich rodiče na

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

K zápisu přijdou děti, které k 31. 8. 2023 (případně k 30. 6. 2024) dosáhnou šestého roku věku a děti s loňským odkladem školní docházky, v doprovodu nejlépe obou rodičů.

Zápis proběhne
ve středu 12. 4. 2023 od 14 do 18 hodin,
ulice Krkonošská 272
(budova Bílá vločka, zadní vchod)

Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou a vytištěnou on-line přihlášku (viz níže).

On-line rezervace

Ve dnech od 1. 4. (od 00:00 hod) do 10. 4. 2023 (do 11:00 hod.) bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém. V tomto systému zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň si rezervuje konkrétní čas zápisu, který proběhne v budově Bílá vločka (Krkonošská 272) dne 12. 4. 2023. Při přijímání žáků na ZŠ nerozhoduje čas přijetí přihlášky ani čas zápisu (kritéria zápisu viz níže).

Informace k online zápisu

Po otevření online zápisu vyplníte základní informace o dítěti, po jejich odeslání si vyberete konkrétní termín pro formální a motivační část zápisu. Po odeslání vybraného termínu se Vám v prohlížeči zobrazí potvrzení o přijmutí žádosti včetně odkazů na PDF formuláře (formulář k zápisu, případně formulář s žádostí o odklad). Doporučujeme kliknutím na odkazy si formuláře ihned stáhnout do svého počítače. Toto potvrzení včetně odkazů na vyplněné formuláře je zasíláno také na email uvedený v přihlášce k zápisu, může se ale stát, že email nedorazí nebo je provozovatelem Vašeho emailu vyhodnocen jako SPAM, zkontrolujte tedy případně i složku s nevyžádanými zprávami.

Stažené formuláře ještě nejsou kompletně vyplněné, proto je nutné uložený(-é) formulář(-e) otevřít v PDF prohlížeči (např. Adobe Reader) a vyplnit další potřebné údaje. Po kompletním vyplnění si formulář(-e) opět uložte a vytiskněte.

Vytištěný a zákonným zástupcem podepsaný formulář přineste s sebou na formální část zápisu.

Informace k průběhu zápisu

Zápis se bude skládat z formální a motivační části v celkové délce maximálně 20 minut.

 1. popis formální části zápisu:
  Zákonný zástupce dítěte požádá u zápisu o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky podáním vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Tuto žádost si zákonný zástupce vygeneruje prostřednictvím rezervačního systému. Na základě podané žádosti bude zahájeno správní řízení ve věci rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.

  Zákonným zástupcům bude v průběhu zápisu podána informace o možnosti odkladu povinné školní docházky s potřebnými podrobnostmi k podání žádosti o odklad.
 2. popis motivační částí zápisu:
  Se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s dítětem. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti (předčtenářské dovednosti, slovní zásoba, výslovnost, geometrické tvary, počet do 5, porovnání velikostí a množství, znalost zvířátek, ročních období, pohádky atd., rozpoznávání barev, poznávání písmen, kresba postavy, jemná motorika).

Zápis do 1. třídy 2023/24 – kritéria pro přijetí

Datum a místo konání: čtvrtek 12. 4. 2023, od 14 do 18 hodin, Krkonošská 272 – Bílá vločka, 1. patro, učebny 1. stupně

U zápisu jsou zákonní zástupci povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

Aby bylo dítě přijato, musí být splněna následující kritéria:

 1. Připravenost dítěte na školní docházku.
  Přiměřenou tělesnou a duševní vyspělost dítěte orientačně posoudí zapisující učitelé na základě vlastního pozorování dítěte během zápisu a údajů získaných od rodičů (zákonných zástupců).
 2. Datum narození.
  • Nástup v řádném termínu:
   • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
   • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
   • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
    Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Nástup po odkladu:
   • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu příslušného kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
   • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
   • Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce i dítě, kterému byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

 3. Prostorová kapacita školy (třídy)

  V případě zapsání většího počtu dětí než je stávající prostorová kapacita školy – třídy (tj. otevření tří prvních tříd v celkovém maximálním počtu 66 žáků), budou přednostně přijímány děti dle následujících kriterií:
  • Děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
  • Děti cizinců, které bydlí ve spádovém obvodu školy.
  • Děti, které mají ke dni zápisu na naší škole sourozence.

   V případě, že nerozhodnou tato kritéria, budou zbývající žáci, které přijmeme do uvedeného počtu, losováni

 4. Přijetí dítěte

  Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (seznam bude vyvěšen ve vývěsce školy před hlavní budovou a na webu školy). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

Mgr. Petr Jindřich v.r.
ředitel školy