Doplňovací volby do školské rady

Ve středu 2.12.2020 se od 13 do 16 hodin se na hlavní budově školy v učebně v přízemí budou konat doplňovací volby do školské rady. Všechny podrobné informace a stažení tiskopisu pro navrhnutí kandidáta naleznete uvnitř článku.

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

Na základě § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle Volebního řádu pro členy školských rad vydaného Městem Vrchlabí

vyhlašuji doplňovací volby do Školské rady pro volbu zástupce zákonných zástupců žáků.

Volby se budou konat ve středu 2.12.2020, od 13 do 16 hodin, v budově školy (učebna přízemí).

Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič (zákonný zástupce žáka). Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Návrh (lze použít tiskopis uvedený dole pod čarou) lze podat kterémukoli členu volební komise či v kanceláři školy nejdéle do 30. listopadu 2020 do 12 hodin.

Pro volby je jmenována komise: Mgr. Jitka Loudová, Andrea Horáková, Mgr. Dana Horníčková.

Ve Vrchlabí dne 31. 10. 2020

Mgr. Petr Jindřich v.r.
ředitel ZŠ

Pro objasnění některých podrobností připojuji výpis z důležitých informací:

  • Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období.
  • Funkční období člena školské rady zvoleného v doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
  • Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič.

Tiskopis pro navrhnutí kandidáta ke stažení zde: volby-skolska-rada (PDF)