Pokyny žákům devátých ročníků k vyplnění přihlášek na SŠ

Vzhledem k tomu, že se blíží doba odevzdání přihlášek na střední školy a učiliště, přínášíme Vám podrobné informace k vyplnění přihlášek.Veškeré dotazy související s přijímacím řízením žákům 9. ročníků nebo jejich rodičům zodpoví třídní učitelé v 9. ročnících nebo výchovná a studijní poradkyně p. Kavanová.

 • je možné podávat celkem 3 přihlášky.
 • všichni žáci obdží 3 přihlášky ve škole; pokud nějakou zkazíte, je nutné si další zakoupit nebo vytisknout ze stránek MŠMT – zde; formuláře ze stránek MŠMT je také možné vyplnit v MS Excel a poté oboustranně vytisknout.
 • přihlášky je nutné doručit k rukám ředitele SŠ do 15. března 2010.
 • 1. kolo přijímacího řízení proběhne v termínu od 22. dubna do 7. května 2010.
 • pokud se přijímací zkouška nekoná, odešle ředitel střední školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče v 1. kole přijímacího řízení v termínu od 22. dubna do 7. května 2010.
 • proti rozhodnutí o nepřijetí je možné se odvolat do 8 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
 • každý žák obdrží tzv. zápisový lístek, tento lístek je nutné odevzdat do 5 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí na danou střední školu; lístek je možné vzít pouze 1x zpět a dát na jinou školu.
 • vzhledem k tomu, že je nutné provést kontrolu zapsaných známek na přihlášce a zapsat průměry známek, doneste přihlášky svému třídnímu učiteli ke kontrole nejpozději do 5. března 2010, a to všechny přihlášky najednou !
 • známky zapisujte velice pozorně, jakékoliv škrtání nebo přepisování známek na přihlášce nemůže být tolerováno a přihláška Vám nebude potvrzena !
 • některé školy požadují lékařské potvrzení na přihlášce, toto potvrzení si nechte vystavit až po kontrole známek a potvrzení přihlášky naší školou abyste v případě nějakých chyb na přihlášce nemuseli znovu na lékařskou prohlídku.
 • zjistěte si, zda škola, kam se hlásíte, požaduje výstupní hodnocení, případně zda stačí běžná kopie nebo zda je nutná notářsky ověřená kopie výstupního hodnocení.
 • do kolonky “Termín přijímací zkoušky” zapište termín, který si vyberete z nabídky termínů přijímacích zkoušek dané školy, pokud se budou konat

Na přihláškách vyplňujete obě pololetí z 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku, pokud v daném předmětu neproběhla klasifikace, políčko proškrtněte.

Studijní průměry nevyplňujte!

Přesné pořadí předmětů na přihlášce je následující:

9.A
9.C
Chování
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Dějepis
Občanská a rodinná výchova
Zeměpis
Matematika
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Informatika

Zdravý životní styl *

Cvičení z matematiky *
Cvičení z českého jazyka *

* Buď ZŽS nebo CvM a CvČj podle toho, jaké předměty žák absolvoval

Chování
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Dějepis
Občanská a rodinná výchova
Zeměpis
Matematika
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova

Níže je uvedena ukázka správného vyplnění známek na přihlášce, včetně IZO naší školy:

IZO školy: 600 102 408

Předmět (povinné a volitelné předměty)
Ročník (slovně)
osmý
devátý
1.
2.
1.
2.
Chování
1
1
1
Český jazyk a literatura
2
3
2
Informatika
2
1
Zdravý životní styl
2