Volby do školské rady

Uvnitř článku se dozvíte důležité informace ohledně voleb do školské rady, které se budou konat ve dnech 28. a 29. 4. 2015 v době od 15 do 17 hodin.

Informace pro volby do školské rady

Volby se uskuteční v 1. patře hlavní budovy školy (místnost bude označena)

ve dnech 28. a 29. 4. 2015 v době od 15 do 17 hodin

                                                      

Volební komise

Pro zajištění hladkého průběhu voleb a pro sčítání odevzdaných hlasů je jmenována volební komis v následujícím složení:

předseda: Mgr. Dana Horníčková

členové: Mgr.Tomáš Kulhánek, Mgr. Jakub Kvášovský

 

Pravidla pro průběh voleb

1)     Volit zástupce zákonných zástupců žáků mohou pouze zákonní zástupci žáků školy. Zákonní zástupci žáka obdrží jeden hlasovací lístek za každého žáka, kterého zastupují.

2)     Volit zástupce pedagogických pracovníků mohou pouze pedagogičtí pracovníci školy.

3)     Po případném doložení oprávněnosti volit obdrží volič volební lístek, na kterém označí křížkem nejvýše dvě jména volených kandidátů. Volební lístek poté vhodí do volební urny umístěné na určeném místě školy. Volební lístek, na kterém není označen žádný kandidát nebo jsou označeni více než dva kandidáti, je neplatný. V den voleb si hlasovací lístky vyzvednou oprávnění voliči ve volební místnosti.

4)     Za zvolené členy školské rady se považuje příslušný počet kandidátu s nejvyšším počtem platných hlasů.

 

Návrh kandidátů

1)     pro volbu zástupce zákonných zástupců žáků do  školské rady

Bc. Pavel Vasiljev     Mgr. Jitka Anna Erlebachová

2)     pro volbu zástupce pedagogických pracovníků do  školské rady

Mgr. Iveta Boháčová             Mgr. Iva Pitrmanová

3)     Zástupce zřizovatele do školské rady jmenuje zřizovatel

Školská rada má 6 členů:

2 zástupci zákonných zástupců

2 zástupci pedagogických pracovníků

2 zástupci zřizovatele

Zpracování a zveřejnění výsledků voleb

1)     Po skončení hlasování sečte volební komise odevzdané hlasy pro jednotlivé kandidáty a sestaví jejich pořadí podle počtu obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne o pořadí kandidátů volební komise losem. O průběhu a výsledcích voleb sepíše komise zápis, který podepíší všichni členové komise.

2)     O výsledku voleb budou zveřejněny informace do třech dnů po jejich konání. Jednotlivé členy školské rady jmenuje zřizovatel – Město Vrchlabí.

3)     Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Ve Vrchlabí dne 10. 4. 2015

Mgr. Petr Jindřich v.r.