Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

Po otevření článku se můžete podívat na podrobné informace k doplňovacím volbám do školské rady, které se budou konat dne 22.10.2013.

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu pro členy školských rad vydaného Městem Vrchlabí

vyhlašuji doplňovací volby do Školské rady při ZŠ Vrchlabí, nám. Míru 283.

Volby se budou konat v úterý 22. 10. 2013  od 14  do 16 hodin v budově školy, v aule ve 2. poschodí. (zároveň se konají v 15 hodin konzultace pro zákonné zástupce žáků).

Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič (zákonný zástupce nezletilých žáků). Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Návrh (lze použít tento tiskopis v PDF) lze podat kterémukoli členu volební komise či v kanceláři školy nejdéle do 20. září 2013 do 12 hodin.

Pro volby je jmenována komise: Mgr. Dana Horníčková, Mgr. Jana Albrechtová, Mgr. Tomáš Kulhánek

Způsob hlasování bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a u členů volební komise.

Ve Vrchlabí dne 22. 7. 2013

Mgr. Petr Jindřich  v.r.
ředitel ZŠ

Soubor ke stažení s tiskopisem: Volby do školské rady (PDF)