Vyhlášení voleb do školské rady

Otevřením příspěvku si můžete přečíst vyhlášení voleb do školské rady, které se budou konat 24.4. a 25.4. vždy od 15 do 17 hodin.

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu pro členy školských rad vydaného Městem Vrchlabí

vyhlašuji volby do Školské rady při ZŠ Vrchlabí, nám. Míru 283.

Volby se budou konat v úterý 24. 4. 2018  (zároveň se konají v 16 hodin třídní schůzky pro 2. stupeň a v 15 hod. výbor SRPDŠ) a ve středu 25. 4. 2018 (zároveň se konají v 16 hodin třídní schůzky pro 1. stupeň) vždy od 15  do 17 hodin v budově školy, v aule ve 2. poschodí.

Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič. Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Návrh (lze použít tiskopis uvedený dole pod čarou) lze podat kterémukoli členu volební komise či v kanceláři školy nejdéle do 23. března 2018 do 12 hodin.

Pro volby je jmenována komise:Mgr. Dana Horníčková, Mgr. Tomáš Kulhánek, Bc. Markéta Nečásková.

Ve Vrchlabí dne 16. 2. 2018

Mgr. Petr Jindřich  v.r.
ředitel ZŠ

Pro objasnění některých podrobností připojuji výpis z důležitých informací:

  • Funkční období členů školské rady je tři roky
  • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy
  • Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí především školským zákonem
  • Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
  • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
  • Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič. Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou – viz tiskopis pod čarou.
  • Členství ve školské radě vzniká dnem zahájení funkčního období, pro které byl dotyčný kandidát zvolen. Člen školské rady se může vzdát svého členství písemným oznámením doručeným řediteli školy, který neprodleně informuje svého zřizovatele.
  • Způsob hlasování bude zveřejněn na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole a u členů volební komise.

V příloze naleznete formulář pro návrh kandidáta do školské rady – buď ze zástupců pedagogických pracovníků školy nebo zákonných zástupců žáků.

Tiskopis pro návrh kandidáta do školské rady (PDF)