Informace pro žáky 9. ročníků – přijímací zkoušky na SŠ

Vzhledem k tomu, že u žáků 9. ročníků již nastává doba výběru střední školy nebo učiliště a zároveň se již blíží termín odevzdání příhlášek na některé střední školy, kde se dělají talentové zkoušky (odevzdání přihlášek do 30.11.2009), přinášíme podrobné informace k přijímacímu řízení na školní rok 2010/2011. Podrobnosti naleznete uvnitř článku. Veškeré dotazy související s přijímacím řízením žákům 9. ročníků nebo jejich rodičům zodpoví třídní učitelé v 9. ročnících nebo výchovná poradkyně p. Kavanová.
Informace k přijímacímu řízení

Uchazeči mohou podávat tři přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 15. března 2010. U oborů s talentovou zkouškou je musí podat k rukám ředitelů středních škol nejpozději do 30. listopadu 2009.

Pokud se přijímací zkouška nekoná, odešle ředitel střední školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče v 1. kole přijímacího řízení v termínu od 22. dubna do 7. května 2010, v případě jiné než denní formy vzdělávání a nástavbového studia v termínu od 2. do 17. května 2010.

Pokud se přijímací zkouška koná, odešle ředitel školy rozhodnutí do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, výsledek talentové zkoušky odešle nejpozději do 20. ledna 2010, výsledek talentové zkoušky v konzervatoři nejpozději do 10. února 2010. Uchazeč ze základní školy obdrží na základní škole tzv. zápisový lístek. Jestliže uchazeč není ze základní školy, dostane zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu příslušného podle místa trvalého bydliště. Tento zápisový lístek uchazeč odevzdá do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí na té střední škole, kterou zvolil ke svému studiu na základě rozhodnutí o přijetí na tuto školu. Nepotvrdí-li zájem tím, že odevzdá zápisový lístek v daném termínu, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek lze 1x vzít zpět a dát na jinou školu.

V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Termíny:

Obory s talentovou zkouškou

 • přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 30. listopadu 2009
 • lze podat tři přihlášky
 • v 1. kole proběhnou talentové zkoušky od 2. do 15. ledna 2010 v pracovní den stanovený ředitelem školy, v případě konzervatoře od 15. do 31. ledna 2010
 • do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek
 • tiskopis přihlášky pro obory s talentovou zkouškou zde na stránkách MŠMT

Ostatní obory:

Denní forma vzdělávání

 • přihlášku odevzdat řediteli střední školy do 15. března 2010
 • lze podat tři přihlášky
 • v 1. kole proběhnou přijímací zkoušky od 22. dubna do 7. května 2010 v pracovní den stanovený ředitelem školy
 • do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek
 • tiskopis přihlášky pro denní studium zde na stránkách MŠMT

Jiné formy vzdělávání (večerní, dálkové, distanční, kombinované)

 • odevzdat přihlášku ke studiu řediteli střední školy do 20. března 2010
 • lze podat tři přihlášky
 • v 1. kole proběhnou přijímací zkoušky od 2. do 17. května 2010 v pracovní den stanovený ředitelem školy
 • do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek
 • tiskopis přihlášky pro jiné formy studia zde na stránkách MŠMT