Volby do školské rady

Naše škola vyhlašuje volby do školské rady, v tomto článku se dozvíte o harmonogramu a pravidlech volby.

Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě usnesení č. 31  Rady Města Vrchlabí ze dne 15. 6. 2005 a podle Volebního řádu pro členy školských rad vydaného Městem Vrchlabí

vyhlašuji volby do školské rady Základní školy Vrchlabí, nám. Míru 283, okres Trutnov.

Volby se budou konat ve čtvrtek 24. listopadu 2005 v době od 14 do 17 hodin v budově školy.

Pro volby byla jmenována komise v tomto složení:

 1. Mgr. Dana Kavanová
 2. Mgr. Alena Poncová
 3. Mgr. Zdeněk Mikolášek

Pro objasnění některých podrobností připojuji výpis z důležitých dokumentů:

1. Školský zákon

 • Funkční  období členů školské rady je tři roky.

2.  Zřizovací listina školské rady vydaná Městem Vrchlabí.

 • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 • Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí především školským zákonem.
 • První funkční období školské rady začíná 1. 1. 2006.

3. Volební řád školské rady vydaný Městem Vrchlabí

 • Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
 • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 • Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič. Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.
 • Členství ve školské radě vzniká dnem zahájení funkčního období, pro které byl dotyčný kandidát zvolen. Člen školské rady se může vzdát svého členství písemným oznámením doručeným řediteli školy, který neprodleně informuje svého zřizovatele.
 • Způsob hlasování je podrobně uveden v čl. 8 volebního řádu, který bude zveřejněn na přístupném místě v budově školy a je k dispozici u členů volební komise.

Ve Vrchlabí dne 30. 9. 2005

Mgr. Petr Jindřich
ředitel ZŠ