Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

Na základě § 167 odst. 8 a odst. 9  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle Volebního řádu pro členy školských rad vydaného Městem Vrchlabí

vyhlašuji doplňovací volby do Školské rady pro volbu zástupce zákonných zástupců a zástupce pedagogických pracovníků.

Volby se budou konat v úterý 8.11.2022., od 10  do 16 hodin, v kanceláři školy.

Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič. Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Návrh(lze použít tiskopis uvedený dole pod čarou) lze podat kterémukoli členu volební komise či v kanceláři školy nejdéle do 6.10.2022. do 12 hodin.

Pro volby je jmenována komise: Mgr. Jitka Loudová, Andrea Horáková, Mgr. Dana Horníčková.

Ve Vrchlabí dne 9.9.2022                                                                                 

Mgr. Petr Jindřich  v.r.
ředitel ZŠ